Sanaa päivääsi kirjoituksia

Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle!

”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana’.” Jes. 2:2,3. 

Aikojen lopussa – Messiaan päivinä

”Käsite ’päivien lopulla’ ilmaistaan hepreassa yleisimmin ’achariit hajammiim’, joka juutalaisen käsityksen mukaan tarkoittaa koko messiaanista aikakautta” (Risto Santala; Kristus uudessa testamentissa s.160). Juuri tuo sama, rakastetun opettajani lainaama heprealainen ilmaisu on edessämme olevassa Jesajan kirjan sanassa. Näin ollen ymmärrämme, että Raamattu tässä puhuu, ei jostain erillisestä aikojen lopusta, vaan koko messiaanisesta eli kristillisestä ajasta. Useimmiten käytämme siitä ajasta nimitystä uuden liiton aika. Se aika alkoi Jeesuksen ensimmäisestä tulosta ja seurakunnan perustamisesta ja päättyy silloin kun Jeesuksen toisessa tulemisessa saamme periä sen järkkymättömän valtakunnan, joka taivaassa on meitä varten valmistettu. (ks. Hepr. 12:22-28). Sen valtakunnan kansalaisoikeudet on Jeesus kalliilla lunastusverellään meille hankkinut ja sanansa ja sakramenttiensa kautta lahjoittanut. Tuon taivaan kansalaisuuden omistamme, säilytämme ja lopullisesti perimme vain uskon kautta Jeesukseen. 

Herran vuori Siinailla

Vuoret edustavat meidän inhimillisessä ajatusmaailmassamme yleensä jotain suurta, kestävää ja pysyvää. Siksi myös Jumalan ja hänen tekojensa suuruutta verrataan niihin esimerkiksi näin: ”Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” Jes. 54:10.Israelin historiassa käsite Herran vuori tarkoitti ensinnä sitä vuorta Siinain vuoristossa, jossa Jumala antoi kansallensa kymmenen käskyn lain. Jumalan kansansa kanssa Mooseksen kautta tekemän lakiliiton Israel kuitenkin heti rikkoi ja joutui syylliseksi sen edessä. Sama Siinain kymmenen käskyn laki tuomitsee meidätkin lain rikkojina. Vaikka tuo Siinain lain pysyvyys onkin järkkymätön, ei yksikään ihminen voi sen kautta löytää turvaa Jumalan vanhurskaan tuomion edessä. Olemmehan me lain rikkojina sen määräämän kadotustuomion alaisia. Niinpä Siinain vuori edustaakin meille Jumalan oikeutettua vihaa syntiä kohtaan, tuomiota ja kadotuksen uhkaa.Mutta tekstissämme käsitettä Herran vuori käytetäänkin toisessa, hyvin lohdullisessa merkityksessä.Siinä puhutaan Herran temppelin vuoresta, Siionin vuoresta. 

Siionin vuori – sovituksen vuori

Herran temppelin vuori julisti jo vanhassa liitossa sanomaa syntien täydellisestä sovituksesta, joka tosin vielä tuolloin oli ainoastaan Jumalan antamien armolupausten varassa. Nuo lupaukset, samoin kuin koko temppelin uhripalvelus kaikkine sovitusuhreineen viittasivat tulevaan lunastukseen, jonka Jumala oli lupaamassaan Messiaassa aikanaan valmistava. Siionin vuori ei ole pelon ja kadotustuomion, vaan pelastuksen ja armotuomion kuuluttaja. Heprealaiskirje todistaakin meille Jeesuksen omille näin: ”Sillä te ette ole käyneet sen vuoren luo, jota voidaan käsin koskettaa ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, pimeyden eikä myrskyn, …vaan te olette käyneet Siionin vuoren luo, ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo … ja uuden liiton Välimiehen Jeesuksen luo, ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.” Hep. 12:18,22,24. Aabelin veri vaati kostoa, mutta Jeesuksen veri julistaa kaikkien syntien täydellistä sovitusta ja anteeksiantamusta. 

Ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana

Mitä Jumalan sana meille viestittää ennustaessaan profeetta Jesajan kautta, että Siionin vuori eli Herran temppelin vuori tulee aikojen lopussa eli uuden liiton aikana olemaan ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana. Sekä Jesajan kirja itse, että esimerkiksi heprealaiskirjeen luku 12 ohjaavat ajatuksemme siihen, mistä Siionin vuori Jumalan iäisissä armosuunnitelmissa meille todistaa, nimittäin Kristukseen ja syntien sovitukseen hänen veressään. Ei Raamattu puhu Siionin vuoren korkeudesta ja muita ylempänä olemisesta metrimitalla mitaten, vaan sen merkitystä ja tärkeyttä Jumalan pelastussuunnitelmassa osoittaen. Siihen viittaa alkukielessä oleva, perusmerkitykseltään ”päätä” tarkoittava sana ”roosh”. Siionin vuori on siis tuon ennustuksen mukaan oleva ”pääosassa”, ylimmäisenä, korkeimpana. Englanninkielinen (New international version)  Raamattu kääntääkin kyseisen Jes. 2:2 sanan kuvaavasti ”as chief among the mountains” eli ”päällikkönä vuorten joukossa”.Aiheetta ei profeetta Jesajan kirjaa ole sanottu vanhan testamentin evankeliumikirjaksi, onhan se epäilemättä kaikista profeettakirjoista Kristus-keskeisin.   

Kristuksen seurakunta, elävän Jumalan temppeli

Edessämme oleva Jesajan kirjan kohta vie meidät uskoen ihmettelemään uuden liiton seurakunnan ja nimenomaan sen perustuksena ja aarteena olevan Jumalan armon ja Jeesuksen Kristuksen sovitusveren evankeliumin kirkkautta. Erityisesti juuri siihen tähtäävät profeetan sanat siitä, että ”aikojen lopussa” on Herran temppelin vuori oleva ”ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana”.  Apostoli Paavali osoittaa tämän selkeästi, kirjoittaessaan meillekin: ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli …” 1Kor. 3:16.  ”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut.” 2 Kor. 6:16. ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kanssa samoja kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, itse Kristuksen Jeesuksen ollessa kulmakivenä, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; jossa tekin yhdessä rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.” Ef. 2:19-22. Uuden liiton seurakunta on Kristus-kalliolle rakennettu. Hän on seurakunnassaan sekä perustuksena, että myös päänä.

”Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”

Tuon sanan ulkoisen historiallisen toteutumisen tunnemme jo Uuden testamentin lehdiltä. Sen tähtäyspiste on kuitenkin siinä Jumalan kokonaisen sanan ja aivan erityisesti armon evankeliumin julistamisessa ja opettamisessa, jota Kristus itse seurakunnassaan sanansa ja asettamiensa sakramenttien kautta toimittaa. Onhan hän vanhan Simeonin sanoja lainaten tullut ”kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi valistamaan pakanoita ja kunniaksi kansallesi Israelille”. Luuk. 2:31,32.Rientäkäämme siis mekin kiiruhtaen hänen sanaansa uskossa kuulemaan ja kertokaamme myös kaikille halukkaille ja koko maailmalle siitä syntien täysimääräisestä sovituksesta, mikä Jeesuksen Golgatan uhrissa on jo kaikille valmiina.


Seppo Salo